algemene voorwaarden en privacy beleid

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat I.M. Slootjes-Oostveen, als uw behandelend therapeut, een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht, die haar als therapeut is opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, alsmede gegevens over door uw therapeut uitgevoerde onderzoeken en voorgestelde behandelingen. Tevens worden in het dossier gegevens opgenomen, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn.

Uw therapeut doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:

 • zorgvuldig met uw persoonlijke en uw medische gegevens omgaat;
 • ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals wordt vereist in de eerder genoemde wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Als uw behandelend therapeut heeft I.M. Slootjes-Oostveen als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ten aanzien van deze gegevens heeft zij tevens een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden, uitsluitend met uw expliciete goedkeuring:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, uw dossier op uw verzoek wordt overgedragen, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
 • Voor het gebruik voor waarneming door een collega Mesoloog, tijdens afwezigheid van uw therapeut. Deze waarnemer(s) vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels ten aanzien van uw privacy;
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld.
 • Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt indien u hulp wilt bij het bestellen van geadviseerde middelen

Voor het mogen verstrekken van medische informatie aan uw huisarts en/of andere behandelaren/therapeuten wordt u apart om toestemming gevraagd. Als uw therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u hiertoe voorafgaand expliciet om uw toestemming vragen.

indien u de therapeut verzoekt contact op te nemen met een andere behandelend arts/specialist/therapeut dient u dit verzoek per mail aan te vragen.

PRIVACY in relatie tot uw ZORGNOTA

Op de zorgnota, die u aansluitend aan uw afspraak per mail ontvangt, staan gegevens die door zorgverzekeraars vereist worden, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.  Deze gegevens omvatten:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Datum van de behandeling;
 • Factuurnummer;
 • Een korte omschrijving van de behandeling; ‘24008’ Behandeling Mesologie;
 • De kosten van het consult.

 

PRIVACY in relatie tot het op uw verzoek helpen bestellen van geadviseerde middelen

Om uw te kunnen helpen met het bestellen van de geadviseerde middelen is het nodig om enkele gegevens op het recept te zetten. Met deze derden zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten en zij hebben ook een strikt privacy protocol.
Deze gegevens omvatten:

 • Naam, adres en woonplaats, e-mail adres
 • Geboortedatum
 • Geadviseerde middelen

 

PRIVACY in relatie tot communicatie
ISOCARE communiceert met name via mail en soms via whatsapp, zodat ‘besproken’ zaken ook bewaard blijven en gemakkelijk terug te vinden zijn. Deze digitale communicatie is uiteraard niet 100% beveiligd. ISOCARE beveiligt alle apparatuur en berichten zo goed als mogelijk, mede door paswoorden van computer en telefoon.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Als cliënt heeft u recht tot inzage van uw opgeslagen persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (correctie) van deze persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen onder de voorwaarden zoals omschreven in de AVG en voor zover dit niet in strijd is met de WGBO. Hiervoor neemt u contact op met ISOCARE.
Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie
De behandelaar/therapeut is gehouden aan de NVVM en VBAG beroepscode. De behandelaar/therapeut stelt de belangen van de patiënt/cliënt centraal in de therapie.  Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als patiënt/cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals wordt vereist in de eerder genoemde WGBO.

Toestemmingsformulier minderjarigen
Vanuit de wet is het voor het behandelen van kinderen tot 16 jaar is toestemming van de ouders (of voogden) verplicht. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, waarbij het kind het laatste woord heeft. Hiermee geeft u / geef je toestemming tot mesologische behandeling en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, zoals deze door uw mesoloog voorafgaand aan dit onderzoek kenbaar zijn gemaakt. Deze toestemming geldt tot het moment dat deze wordt ingetrokken, of tot het moment dat de behandeling wordt beëindigd. Het toestemmingsformulier zal u per mail gelijktijdig met de intakeformulieren en deze algemene voorwaarden toegezonden worden.
Langdurige afwezigheid van de therapeut
Indien uw therapeut langdurig afwezig is, heeft u het recht om contact op te nemen met de waarnemer. De therapeut zal nooit eerder uw gegevens doorsturen naar deze waarnemer, zonder uw toestemming.

 

Afspraken behandelingen/consulten
De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten/behandelingen, waarin telkens eerst een gesprek plaatsvindt. Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen. Een consult /behandeling duurt telkens ongeveer  60  minuten of anders indien afgesproken. Bij verhindering zal de patiënt/cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (door een bericht via mail, op antwoordapparaat, voicemail, of telefonisch) anders wordt een deel van de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht, dit zal ten aller tijden 50,- zijn.

Betaling
De kosten van de behandeling dienen ter plekke  per pin voldaan te worden. De factuur zal u per email verzonden worden, waardoor u het gemakkelijk digitaal kunt declareren bij uw verzekeringsmaatschappij.
Bij het niet nakomen van pinbetaling  wordt  €5,-  administratiekosten berekend en zal deze factuur binnen 2 weken na dagtekening voldaan moeten zijn.
Blijft u in gebreke met betalen binnen deze termijn, dan  wordt er 1 maand na factuurdatum €10,- aan administratiekosten toegevoegd (die niet vergoed worden); deze wordt bij elke herinnering verhoogd met  €10,-. Tevens kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen over de gehele termijn van uitgestelde betaling.

Annulering
Indien u de afspraak wilt annuleren kunt u dit kosteloos doen via mail, sms of voicemail, mits minimaal 24 uur voor aanvang van het consult. Indien u deze termijn van 24 uur niet in acht neemt is ISOCARE helaas genoodzaakt om de voor u gereserveerde tijd gedeeltelijk in rekening te brengen, dit zal ten aller tijden 60,- euro zijn.

Klachten
Indien er een klacht is wordt geadviseerd contact op te nemen met uw therapeut en indien u er samen niet uit komt kunt u uw klacht kwijt bij  www.quasir.nl/klachtenbehandeling.

Bereikbaarheid:

ISOCARE is voor patiënten geopend op maandag, dinsdag en donderdag, maar werkt alleen op afspraak. Gedurende de consulten kan er vanzelfsprekend geen telefoon of mail beantwoord worden. U kunt altijd uw naam, boodschap en telefoonnummer duidelijk inspreken dan wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld. Op woensdag is ISOCARE normaal gesproken telefonisch beter bereikbaar. Vrijdag, zaterdag en zondags is ISOCARE in principe niet bereikbaar. U kunt beter een mail sturen, dan krijgt u ook zo spoedig mogelijk een antwoord. Tijdens vakantie periodes is er mogelijk een minder goede bereikbaarheid. ISOCARE is in de zomer 4 weken gesloten en alleen voor noodgevallen bereikbaar, andere schoolvakanties is de bereikbaarheid meestal terug gebracht naar 1 dag per week, u heeft altijd de mogelijkheid uw vraag te stellen via mail of voicemail, dan wordt er op de eerstvolgende bereikbaarheidsdag (meestal op donderdag) contact met u opgenomen.

Telefonisch of mail contact
Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de patiënt/cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, of advies via mail wil ontvangen, dan is dat mogelijk. Normaal gesproken worden hier geen kosten voor in rekening gebracht. Voor gesprekken van meer dan 15 minuten of mail antwoorden die langer dan 15 minuten hebben gekost om op te stellen of  zaken uit te zoeken, zal € 20,00 per 15 minuten in rekening worden gebracht.

Ook dient de mogelijkheid aanwezig te zijn dat u op het antwoordapparaat inspreekt, naam en telefoonnummer, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.
Vragen
indien iets uit deze algemene voorwaarden voor u niet duidelijk is, neemt u dan contact op via boven genoemde wegen.